Home

Ontwikkelingen bij projectmanagement

De basis van projectmanagement blijft hetzelfde: doel en resultaat staan voorop, we moeten faseren en beheersen, we hebben het over risico's, planning, en zo meer. Al vanaf de 80-er jaren van de 20e eeuw probeert men daar systeem in te brengen door het ontwikkelen van methoden. Prince 2 is daarvan de meest bekende.

Als we spreken over ontwikkelingen, dan zien we meer een verschuiving van de aandacht. De belangrijkste verschuivingen van de laatste jaren gaan over:

  • Het onderwerp van aandacht. We waren gewend om de aandacht vooral te richten op de projectleider. Diens (benodigde) competenties werden beschreven, hij (of zij natuurlijk) werd opgeleid, etc. Tegenwoordig zien we veel meer belangstelling voor de organisatie. We kunnen steeds projectleiders blijven opleiden, maar dat helpt niet veel, als de organisatie die projectleiders niet ondersteunt.
  • Organisaties kunnen 'projectvriendelijker' gemaakt worden. Als model daarvoor wordt vaak het 7-S model van MacKinsey gebruikt. Een andere benadering is het opzetten van een projectenbureau, al dan niet op strategisch niveau.
  • Er is meer aandacht voor de partijen rondom projecten. We zien in, dat projecten die worden uitgevoerd in een 'vijandige' omgeving moeizaam tot een resultaat komen. We proberen daarom in een vroeg stadium partijen bij de definitie van een project te betrekken. Een consequentie daarvan is, dat de uitkomst van dat overleg en dus de definitie van het project, niet tevoren vastligt.
  • Procesmanagement en in mindere mate Projectmatig Creëren zijn methoden om met deze onzekerheden om te gaan. Bij de overheid wordt wel gesproken van interactieve beleidsvorming.
  • Projecten worden meer en meer gezien als strategische activiteiten. Enerzijds betekent dat, dat op strategisch niveau over projecten wordt nagedacht (met een strategisch projectenbureau als staforgaan), anderzijds wordt de samenhang tussen projecten belangrijker. Men gaat dan denken in programma's, samenhangende projecten en lijnactiviteiten, die gezamenlijk een bepaald doel nastreven
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27